Σύστημα Εσωτερικών Ελέγχων

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Η T.C. Ziraat Bankasi A.S Athens Central Branch παρακολουθεί συστηματικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) και εφαρμόζει άμεσα κάθε ενέργεια που απαιτείται για την αποκατάσταση και τον μετριασμό του Λειτουργικού Κινδύνου. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα ελέγχει τη συνεπή εφαρμογή του Σ.Ε.Ε. στις Μονάδες, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές και τους στόχους του Σ.Ε.Ε.

Βασικό μέλημα της T.C. Ziraat Bankasi A.S Athens Central Branch είναι ότι αναπτύσσει και βελτιώνει το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί ένα σύνολο λεπτομερών μηχανισμών και διαδικασιών ελέγχου που παρακολουθούν συνεχώς κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της Τράπεζας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της καθώς και συνεχής μετριασμός του λειτουργικού κινδύνου.

Η T.C. Ziraat Bankasi A.S Athens Central Branch έχει δημιουργήσει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου για τη διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων της, των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της και των συμφερόντων των μετόχων της. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έχουν την τελική ευθύνη για τη διατήρηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικής εφαρμογής του, καθώς και για τη συνεχή μείωση του κινδύνου. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου έχει σχεδιαστεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων για την Τράπεζα και όχι για την εξάλειψή τους. Στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφοριών Επικοινωνιών και Διαχείρισης (MIS), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον έλεγχο τόσο της οργανωτικής δομής και των δραστηριοτήτων της Τράπεζας όσο και των Διαδικασιών.

Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων

T.C. Ziraat Bankasi A.S στην Ελλάδα έχει δεσμευτεί να επιτύχει ένα ισχυρό περιβάλλον ελέγχου και μια ξεχωριστή ικανότητα διαχείρισης κινδύνου η οποία να επιτρέπει στις επιχειρηματικές μονάδες να ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης και να επιτυγχάνουν συνεχή βελτίωση στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Η Τράπεζα πραγματοποιεί τακτικές αξιολογήσεις κινδύνων για τους διαφορετικούς τύπους κινδύνων και ιδιαίτερα ως μέρος της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού

Η απόδοση της Τράπεζας συνδέεται στενά και εξαρτάται από τις προοπτικές και τις τρέχουσες ελληνικές και παγκόσμιες μακροοικονομικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, η στρατηγική κινδύνου θεωρείται συντηρητική στο βαθμό που το ισοζύγιο κινδύνου και απόδοσης διατηρείται ανά πάσα στιγμή και η αξία της Τράπεζας προστατεύεται καθ 'όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.

Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για την Τράπεζα στις αγορές που δραστηριοποιείται και ενισχύει την ανταγωνιστική της θέση δημιουργώντας εμπιστοσύνη. Η ενσωμάτωση ορθών πρακτικών διαχείρισης κινδύνου στην καθημερινή διαχείριση και στρατηγικού σχεδιασμού δίνει στην Τράπεζα ένα στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Κανονιστική Συμμόρφωση λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας και διασφαλίζει ότι το Κεντρικό Υποκατάστημα Αθήνας της T.C. Ziraat Bankasi A.S και όλα τα Ελληνικά υποκαταστήματά, συμμορφώνονται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ειδικά στα παρακάτω πεδία

  • Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής, των οικονομικών κυρώσεων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων και τραπεζικό απόρρητο
  • Προστασία και διαφάνεια των συναλλαγών
  • Απαιτήσεις ρυθμιστικών αρχών 

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό το κανονιστικό πλαίσιο ενός Υποκαταστήματος Αλλοδαπού  Πιστωτικού Ιδρύματος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση του εποπτικού οργάνου της Τράπεζας είναι η www.bankofgreece.gr  

Οι εποπτικές αρχές για μη τραπεζικές δραστηριότητες διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση. Οι οικονομικές, φορολογικές και λογιστικές δραστηριότητες της Τράπεζας, εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών και την αρμόδια τοπική φορολογική αρχή (ΔΟΥ). Η εφαρμογή των κανονισμών προστασίας δεδομένων υπόκειται σε εποπτεία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

www.dpa.gr