Ανακοινώσεις

Η Turkey Wealth Fund Management Joint Stock Company ιδρύθηκε με το νόμο με αριθμό 6741 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 26ης Αυγούστου 2016 και με αριθμό 29813, με στόχο τη διαχείριση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του Κράτους της Τουρκικής Δημοκρατίας παράλληλα με τις άλλες λειτουργίες του. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι το προσάρτημα του υπ’ αριθμό 2017/9756 Διατάγματος της 24ης Ιανουαρίου 2017, αποφασίστηκε ορισμένα από τα κρατικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ziraat Bank, να μεταφερθούν στο Μετοχικό Ταμείο Διαχείρισης Πλούτου της Τουρκίας.

Η Ziraat Bank μέσω των εγχώριων και διεθνών υποκαταστημάτων της και των θυγατρικών της σε διάφορες επιχειρησιακές γραμμές, θα συνεχίσει να ασκεί τις τραπεζικές της δραστηριότητες σε εγχώρια και διεθνή κλίμακα, και στο πλαίσιο αυτό, τις τραπεζικές δραστηριότητές της στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις στρατηγικές που έχει θέσει η μητρική Τράπεζα.

Διακοπή εργασιών υποκαταστήματος Ρόδου

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου υποκαταστημάτων της, η T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – ATHENS CENTRAL BRANCH (η «Τράπεζα»), σας ενημερώνει ότι από 31 Ιανουαρίου 2018 και εφεξής διακόπτονται οι εργασίες του υποκαταστήματός Ρόδου, που βρίσκεται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 16 & Αμερικής.

Οι πελάτες της Τράπεζας θα μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται αδιάλειπτα από οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της Τράπεζας επιθυμούν, και ιδίως από το κεντρικό υποκατάστημα στην Ελλάδα, ATHENS BRANCH, Ερμού αρ. 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα (το «Κεντρικό Υποκατάστημα»). Ειδικότερα:

Λογαριασμοί σε πρώτη ζήτηση (ταμιευτηρίου, τρεχούμενοι, όψεως κλπ.)

Αναφορικά με το υπόλοιπο λογαριασμών σε πρώτη ζήτηση (ταμιευτηρίου, τρεχούμενοι, όψεως κλπ.), ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει το κλείσιμο του λογαριασμού και την ανάληψη του υπολοίπου του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της επιστολής αυτής (με την επιφύλαξη εφαρμογής επιμέρους κανονιστικών διατάξεων, ιδίως ως προς τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων). Με την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας ο λογαριασμός μεταφέρεται αυτόματα στο Κεντρικό Υποκατάστημα της Τράπεζας στην Αθήνα.

1Καταθέσεις προθεσμίας

Αναφορικά με το υπόλοιπο καταθέσεων προθεσμίας, λήξεως εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της επιστολής αυτής, ο πελάτης δύναται, εντός της ίδιας προθεσμίας, να ζητήσει την πρόωρη λήξη τους. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας ο λογαριασμός θα τηρείται στο Κεντρικό Υποκατάστημα της Τράπεζας. Επίσης, υπόλοιπα καταθέσεων προθεσμίας λήξεως μετά την ως άνω προθεσμία, μεταφέρονται αυτόματα στο Κεντρικό Υποκατάστημα της Τράπεζας.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, κατά τη λήξη της καταθέσεως προθεσμίας, ο πελάτης δύναται να προβεί είτε σε ανάληψη του υπολοίπου της (με την επιφύλαξη εφαρμογής επιμέρους κανονιστικών διατάξεων, ιδίως ως προς τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων), είτε σε κατάθεση αυτού σε λογαριασμό σε πρώτη ζήτηση τηρούμενο στο Κεντρικό Υποκατάστημα της Τράπεζας.

Επιταγές

Λογαριασμοί επί των οποίων σύρονται επιταγές μεταφέρονται αυτόματα στο Κεντρικό Υποκατάστημα της Τράπεζας και δεν δύναται να κλείσουν παρά μόνο μετά την εμφάνιση προς πληρωμή και της τελευταίας επιταγής. Οι δικαιούχοι των επιταγών της Τράπεζας μπορούν να τις εμφανίζουν προς πληρωμή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα (με την επιφύλαξη εφαρμογής επιμέρους κανονιστικών διατάξεων, ιδίως ως προς τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων).

Πληρωμή οφειλών

Πληρωμή οφειλών θα πραγματοποιείται είτε (α) με μεταφορά του σχετικού ποσού στον λογαριασμό των πελατών στην τράπεζα T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – ATHENS CENTRAL BRANCH από οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα είτε (β) με κατάθεση του σχετικού ποσού στον λογαριασμό των πελατών στην τράπεζα T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – ATHENS CENTRAL BRANCH είτε (γ) με κατάθεση στον υπ’ αριθ. 04001508862 λογαριασμό (ΙΒΑΝ GR4801100400000004001508862) που τηρεί η T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – ATHENS CENTRAL BRANCH στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.. Θα πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία κατάθεσης υποχρεωτικά ο αριθμός δανειακού λογαριασμού του πελάτη. Για κάθε είδους πληροφορία που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των συναλλαγών (ποσό οφειλής, αριθμός δανειακού λογαριασμού κλπ.) μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210 3223038.

Κάθε είδους εντολές των πελατών προς την Τράπεζα διαβιβάζονται είτε εγγράφως με απλή ενυπόγραφη επιστολή απευθείας στο Κεντρικό Υποκατάστημα της Τράπεζας, ή/και με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση E-mail: athens@ziraatbank.com ή/και με χρήση FAX στο 210 3221796.

Εναλλακτικά προς το Κεντρικό Υποκατάστημα της Τράπεζας, ο πελάτης δύναται να επιλέξει η εξυπηρέτησή του να διενεργείται από οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της Τράπεζας στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες στοχεύουν στη μέγιστη αξιοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας παροχής υπηρεσιών της Τράπεζας.

Η Ιδιοκτησιακή Δομή της Τράπεζας Ziraat

Τις άλλες λειτουργίες του, τη διαχείριση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του Κράτους της Τουρκικής Δημοκρατίας. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι το προσάρτημα του υπ’ αριθμό 2017/9756 Διατάγματος της 24ης Ιανουαρίου 2017, αποφασίστηκε ορισμένα από τα κρατικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ziraat Bank, να μεταφερθούν στο Μετοχικό Ταμείο Διαχείρισης Πλούτου της Τουρκίας.

Η Ziraat Bank μέσω των εγχώριων και διεθνών υποκαταστημάτων της και των θυγατρικών της σε διάφορες επιχειρησιακές γραμμές, θα συνεχίσει να ασκεί τις τραπεζικές της δραστηριότητες σε εγχώρια και διεθνή κλίμακα, και στο πλαίσιο αυτό, τις τραπεζικές δραστηριότητές της στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις στρατηγικές που έχει θέσει η μητρική Τράπεζα.