Τι είναι η PSD2?  

Τι είναι η PSD2?  
Με τη δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών γεννήθηκε η έννοια του Open Banking, δίνοντας στους πελάτες, τρίτους παρόχους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την ευκαιρία να συνδεθούν με νέο τρόπο, να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες, να συγκεντρώσουν τους λογαριασμούς τους και να συγκεντρώσουν τις πληρωμές τους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στο αρχικό νομικό έγγραφο 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN 

Τι είναι το PSD2 API?
Ένα API ή μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών είναι ένα σύνολο κώδικα προγραμματισμού που επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ δύο ή πολλαπλών προϊόντων λογισμικού μεταξύ τους. Σύμφωνα με την PSD2, αυτό το λογισμικό επιτρέπει την κοινή χρήση πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών μεταξύ τρίτων παρόχων και Τραπεζών, προκειμένου να παρέχονται οι Υπηρεσίες Πληροφοριών Λογαριασμού και οι Υπηρεσίες Έναρξης Πληρωμών στους πελάτες.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μέσω του PSD2 API?
Οι βασικές υπηρεσίες που θα προσφέρει η Τράπεζα μας σε πελάτες και TTP είναι οι εξής:
-    Υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού: Σύμφωνα με το PSD2, μια υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς πληρωμών που κατέχει ένας χρήστης υπηρεσιών πληρωμών στην Τράπεζα
-    Συγκέντρωση λογαριασμού, είναι μια μέθοδος που περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικούς λογαριασμούς από διαφορετικές τράπεζες σε ένα μόνο σημείο αναφοράς, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού
-    Υπηρεσίες Έναρξης Πληρωμών: Σύμφωνα με το PSD2, η έναρξη πληρωμής είναι μια υπηρεσία για την εκκίνηση μιας εντολής πληρωμής κατόπιν αιτήματος του χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών σε σχέση με έναν λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται σε άλλη υπηρεσία πληρωμής.

Δικαιώματα Καταναλωτών 
Μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας ως καταναλωτής από το επίσημο φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/leaflet-your-rights-payments-eu_en.pdf