Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για την Επιδότηση Δόσεων Δανείων πληγέντων από τον COVID-19

Η TC Ziraat Bankasi AS Athens Central Branch, ενημερώνει τους πελάτες της ότι συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ της ΕΓΔΙΧ το οποίο αντικαθιστά το πρόγραμμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, από 3 Αυγούστου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020. Στο εν λόγω πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα που είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος, έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί στα μέτρα του Covid-19. Συνοπτικά στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ δύναται να ενταχθούν οι:

 • Ιδιωτικοί υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκε το εισόδημά τους
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ τα οποία επλήγησαν από τον COVID-19 όπως αυτά προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης 
 • Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση
 • Άνεργοι ή μακροχρόνια ή μη, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση
 • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εξαιτίας της πανδημίας 

  Για τη συμμετοχή ενός δανειολήπτη στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ θα πρέπει επίσης να συντρέχουν συνοπτικά και οι κάτωθι λόγοι

      1.    αιτών ή ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος να έχει πληγεί από τις συνέπειες του Covid

      2.    Ο αιτών να διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.

      3.    Να μην έχει υπαχθεί στο Ν.4605/2019 για την Προστασία κύριας κατοικίας ή σε ρύθμιση οφειλών με τον Ν.3588/2007 ή με άλλη νομοθετική ρύθμιση. 

      4.    Να μην υφίσταται εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο.

      5.    Το οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, καθώς και η αντικειμενική αξία της περιουσίας του να μην ξεπερνούν τα κάτωθι ανώτατα όρια όπως προβλέπονται στο νόμο και τα τυποποιήσαμε κάτωθι ανά κατηγορία καθυστέρησης:  Περιουσιακά και Εισοδηματικά Όρια Όρια Συνεισφοράς Δημοσίου
  Κατηγορία Καθυστέρησης / Κριτήρια Αξία κύριας κατοικίας  
  Συνολική Αξία Ακίνητης Περιουσίας Συνολική αξία μεταφορικών μέσων Εισόδημα Αξία ΚαταθέσεωνΑνεξόφλητο Κεφάλαιο Συνεισφορά 1ου ΤριμήνουΣυνεισφορά 2ου Τριμήνου Συνεισφορά 3ου Τριμήνου Μέγιστη Συνεισφορά 
  Δάνεια Εξυπηρετούμενα με καθυστέρηση μέχρι 90 ημερών στις 29.02.2020
  <300.000€
  <600.000€
  <80.000€
  <24.000€
  <40.000€
  <300.000€
  90%
  80%
  70%
  600 €
  Δάνεια Εξυπηρετούμενα με καθυστέρηση μέχρι 90 ηΔάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29.02.2020μερών στις 29.02.2020
  <250.000€
  <500.000€
  <80.000€
  <17.000€
  <25.000€
  <250.000€
  80%
  70%
  60%
  500 €
  Δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29.02.2020 και έχουν καταγγελθεί από την Τράπεζα 
  <200.000€
  <280.000€
  <80.000€
  <12.500€
  <15.000€
  <130.000€
  60%
  50%
  305
  300 €

  Η επιδότηση του Δημοσίου ισχύει για 9 μήνες. Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISnet μέσω ειδικής πλατφόρμας στη σελίδα του προγράμματος www.keyd.gov.gr μέχρι τις 30.09.2020.Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο δανειολήπτης δύναται να χρησιμοποιήσει και ανεξάρτητο σύμβουλο για την σύνταξη της αίτησης τον οποίο πρέπει να συμπεριλάβει στην αίτηση, να δηλώσει τα στοιχεία του στην πλατφόρμα και ο σύμβουλος εφόσον προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, δικαιούται αμοιβής ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα, στον οποίο υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στελέχη των καταστημάτων της Τράπεζας μας, να διαβάσετε το σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα μας ή να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ με το χρήσιμο υλικό και τις συχνές ερωτήσεις στο σύνδεσμο http://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra-yliko/ .