Επιδότηση τόκων των πληγέντων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δανειοληπτών, από την πανδημία του COVID-19.

Επιδότηση τόκων των πληγέντων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δανειοληπτών, από την πανδημία του COVID-19. Δεύτερος κύκλος.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων βάσει της απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 757/2021) για τον Β' κύκλο του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων, ανακοίνωσε το σχετικό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία για αποπληρωμή των τόκων των δανείων τους. Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ξεκινούν από τις 09 Μαρτίου 2021 στις 12:00 και τελειώνουν στις 09 Ιουνίου 2021 στις 15:00. Η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση γίνεται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Υποβάλλετε μία αίτηση για το σύνολο των επιλέξιμων δανείων που έχετε σε κάθε τράπεζα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια γίνεται από την τράπεζα μέσω του ΠΣΚΕ, με τη σειρά που έχουν υποβληθεί στο σύστημα.

 • Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δεν καλύπτει:
 • Τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα.
 • Τόκους δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (όλα τα υποπρογράμματα) και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
 • Τι καλύπτει:   Όλους τους τόκους δανείων από ισχύουσες υποχρεώσεις για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 (3 μήνες) όσο αφορά τοκοχρεωλυτικά ενώ για ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς καλύπτει τους τόκους για το χρεωστικό υπόλοιπο πριν ή κατά την 31η Μαρτίου 2021 προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (από την 01.01.2021) πιστωτικού ορίου.
 • Ποιες επιχειρήσεις καλύπτει; Οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την πανδημία COVID-19, όπου ο Κώδικας Επιχειρήσεών τους βρίσκεται στον επίσημο κατάλογο των ΚΑΔ και το μέγεθος της επιχείρησης είναι μικρό ή μεσαίο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. 
 •  Υπάρχουν εξαιρέσεις; Ναι, οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία αλλά συμμετέχουν στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών ή αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού, δεδομένου ότι υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς κρατικών ενισχύσεων καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.
 • Τι είδους νομικές οντότητες καλύπτει; Όλες τις νομικές οντότητες καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή όλες τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
 • Ποια είναι τα μεγέθη των επιχειρήσεων που καλύπτονται: Επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 υπαλλήλους, ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ και συνολικό ενεργητικό χαμηλότερο των 43 εκατομμυρίων ευρώ 
 • Τι είδους δάνεια είναι επιλέξιμα; Όλες οι συμφωνίες Επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακά δάνεια  και ανακυκλούμενες πιστώσεις
 • Ενήμερα ή μη; Μόνο ενήμερα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή με έως και 90 ημέρες καθυστέρησης δηλαδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 ημερών με σημείο αναφοράς τις 30.09.2020. Εκτός από τα παραπάνω, καλύπτονται οι συμβατικοί τόκοι καθώς και η αναλογούσα εισφορά του Ν.128/1975 των δανείων που δεν ήταν ενήμερα στις 30.09.2020, αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ (ΦΕΚ Β' 757/2021). Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και τα ποσά του δανείου να έχουν αναληφθεί (στο σύνολό τους ή εν μέρει) πριν από την 01.01.2021
 • Τι γίνεται με επιχείρηση που έχει ήδη λάβει αναστολή πληρωμών σύμφωνα με το COVID-μορατόριουμ; Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει και να λάβει την ενίσχυση και για τους τόκους, ανεξάρτητα από το γεγονός αυτό. 
 • Τι γίνεται αν μια εταιρεία έχει ήδη καταβάλει τις δόσεις του Ιανουάριου, Φεβρουάριου και Μάρτιου του 2021; Η δόση καλύπτεται από την ενίσχυση και η Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση των ποσών που καταβλήθηκαν μετά την 01.01.2021 και πριν από την έγκριση της αίτησης με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του οφειλέτη
 • Ποιος είναι ο ρόλος της Τράπεζας; Σύμφωνα με το Τμήμα 3 της Πρόσκλησης, η Τράπεζα είναι ένας από τους φορείς εφαρμογής αυτής της Δράσης
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Τράπεζας;
  • Να εφαρμόσει τη διαδικασία του Κεφαλαίου 9
  • Να επαληθεύσει τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4
  • Να μεταδώσει τα δεδομένα στην ειδική κρατική υπηρεσία όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 6
  • Να διατηρεί τα αρχεία για 10 χρόνια για την περίπτωση ελέγχου 
 • Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή; Ναι, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη χώρα πρέπει να συμμετέχουν στη διατήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων
 • Είναι οι τράπεζες επιλέξιμοι δικαιούχοι της Ενίσχυσης; Όχι, οι τράπεζες και οι υπεράκτιες εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στην ενίσχυση
 • Ποια είναι η διαδικασία της υποβολής; Οι υποβολές ολοκληρώνονται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.ependyseis.gr/mis/(S(ykajynufftxsylmvnqak0pa5))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx . Όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να σαρωθούν και να μεταφορτωθούν εκεί από τον δικαιούχο της ενίσχυσης 
 • Ποιος αξιολογεί την υποβολή των αιτήσεων; Οι τράπεζες το κάνουν μέσω αυτού του συστήματος εφόσον υποβληθεί η αίτηση από την επιχείρηση 
 • Τι αξιολογήσεις κάνουν οι Τράπεζες; Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9, αξιολογούν εάν οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 ισχύουν βάσει των εγγράφων που προσκομίζονται και ενημερώνουν σχετικά την ειδική κρατική υπηρεσία
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4; Είναι η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι Τράπεζες πρέπει να επαληθεύσουν τα εξής:
 • Ο δικαιούχος (επιχείρηση) έχει επιλέξιμο / πληττόμενο αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Ο δικαιούχος είναι επιχείρηση μικρού ή μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού 651/2014 της ΕΕ (επισυνάπτεται)
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Αυτό το κριτήριο δεν ισχύει για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μέσα στο 2020.
 • Ο δικαιούχος δεν έχει λόγο να αποκλειστεί από τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 4488/2017 για σοβαρές παραβιάσεις του εργατικού δικαίου (συνημμένο)
 • Ο δικαιούχος δεν θεωρείται προβληματική επιχείρηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, Παράρτημα IV). Ο ορισμός μιας επιχείρησης που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη νομοθεσία της ΕΕ βρίσκεται στο άρθρο 2 παράγραφος 18 του γενικού απαλλακτικού κανονισμού κατά κατηγορίες 651/2014 (επισυνάπτεται)
 • Δεν εκκρεμεί ενώπιον του δικαιούχου εντολή ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων
 • Το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα αποδοθεί από αυτή τη Δράση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000 € ανά δικαιούχο. Το συνολικό ποσό της δημόσιας επιδότησης που μπορεί να λάβει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα η κάθε επιχείρηση σε επίπεδο «δεδομένης επιχείρησης» (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), όπως ορίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία, Στο ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει η επιχείρηση δυνάμει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Ειδικά οι δικαιούχοι έμποροι γεωργικών προϊόντων, πρέπει να δεσμεύονται να μην μεταφέρουν την ενίσχυση στους πρωτογενείς παραγωγούς.
 • Πώς θα πραγματοποιήσει η Τράπεζα αυτή την αξιολόγηση; Με διάφορες επίσημες δηλώσεις και τεκμηρίωση που παρέχονται στα παραρτήματα της Πρόσκλησης, από τον δικαιούχο
 • Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία αξιολόγησης; Μέχρι τις 09 Ιουνίου ώρα 15:00. Μετά από αυτό δεν θα είναι επιλέξιμες νέες αιτήσεις. Η ειδική κρατική υπηρεσία θα ολοκληρώνει τις αιτήσεις ανά μήνα για την απόδοση των χρημάτων, αλλά οι αξιολογήσεις θα συνεχιστούν για προηγούμενες αιτήσεις. Δεν υπάρχει πραγματική προθεσμία, αλλά πρόκειται για διαρκή διαδικασία ανάλογα με την ημέρα υποβολής αίτησης από τον δικαιούχο
 • Πώς θα μάθει η Τράπεζα για τον αιτούντα / δικαιούχο; Η ειδική κρατική υπηρεσία πρόκειται να ενημερώσει μετά την αίτηση του δικαιούχου
 • Τι συμβαίνει μετά το τέλος των επιδοτήσεων; Η Τράπεζα, όταν ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω, πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Ειδικής Πολιτικής τα ακόλουθα:
  • Το συνολικός προϋπολογισμός επιχορήγησης,
  • Τις πληρωμένες δόσεις με τις σχετικές ημερομηνίες
  • Το υπόλοιπο των μη διανεμόμενων ποσών, εάν υπάρχουν
 • Τι συμβαίνει μετά το τέλος των επιδοτήσεων για τον δικαιούχο;  Οι δικαιούχοι της Δράσης είναι πλήρως υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση των όρων και περιορισμών της Δράσης, όσον αφορά στα δικαιολογητικά και την τεκμηρίωση των αναγραφόμενων. Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι θα πρέπει να τα διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών στα αρχεία τους για την περίπτωση ελέγχου από ειδικό κρατικό φορέα. Ο δικαιούχος πρέπει επίσης, μετά τη λήξη της Δράσης και μέχρι 31.12.2021 οφείλει να προσκομίσει στην Τράπεζα πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών για από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή το ΓΕΜΗ κατά περίπτωση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει την ειδική κρατική υπηρεσία η οποία εκδίδει απόφαση ανάκτησης της επιχείρησής που έλαβε ο δικαιούχος.  
 • Ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να προσκομίσει επίσης μέχρι την 31.12.2021 το Ε3 του έτους 2020 για την επιβεβαίωση του ύψους του κύκλου εργασιών του έτους 2020 που έχει δηλώσει με την υπεύθυνη δήλωση Α’ του παραρτήματος VII και την ηλεκτρονική του αίτηση. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται α) οι επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, β) οι επιχειρήσεις που το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστική περίοδο και αποδεδειγμένα δεν είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους και γ) οι επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναρτά τα ως άνω έγγραφα στο ΠΣΚΕ και σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον λήπτη της ενίσχυσης, ή μη επιβεβαίωσης της μείωσης του κύκλου εργασιών τουλάχιστον σε ποσοστό 20% ενημερώνει την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2784). Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης».
 • Για την τεκμηρίωση της μείωσης του κύκλου εργασιών απαιτούνται:
  • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2020 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου).
  • Ε3 έτους 2019 ή αποτελέσματα χρήσης (δεν εφαρμόζεται για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου).
  • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2019 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)».
   Σημείωση: Βάσει της υπεύθυνης δήλωσης Α του Παραρτήματος VII δηλώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του λήπτη της ενίσχυσης του έτους 2020 (συμπεριλαμβανομένων και των μη εισπραχθέντων τιμολογηθέντων εσόδων και μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από α) ενοίκια που δεν προέρχονται από την συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και β) επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και/ή ποσά καταβληθέντα δυνάμει κρατικής συμμετοχής σε μισθολογικές υποχρεώσεις) ανέρχεται σε …. Ευρώ και θα προσκομιστεί εντός της τιθέμενης από την πρόσκληση προθεσμίας το Ε3 για επιβεβαίωση (το εν λόγω σημείο δεν περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων που έχουν διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)».
    
   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στη Δράση και τις σχετικές υποχρεώσεις των ΜΜΕ, διαβάστε προσεκτικά το συνημμένο ΦΕΚ της Πρόσκλησης και τις σχετικές αιτήσεις παρακάτω: